Thống kê

  • 193Tổng số hồ sơ đang chờ xử lý:
  • 28Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận:
  • 1622Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung:
  • 9952Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: