hướng dẫn đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1:
từ trang chủ hệ thống "Cấp giấy phép xác nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm", doanh nghiệp click vào nút "Đăng nhập" như hình dưới để đi tới màn hình đăng nhập hệ thống.

đăng nhập

Bước 2:
sau khi đăng nhập thành công, doanh nghiệp đi tới màn hình đăng ký dịch vụ, doanh nghiệp click vào link “Đăng ký hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm”để đi tới phần nhập thông tin vào giấy đăng ký quảng cáo sản phẩm.

giấy đăng ký quảng cáo 

Tại màn hình này:
Dấu (*) là bắt buộc nhập
Nút ‘Thêm hình thức quảng cáo khác’ : hệ thống cho phép doanh nghiệp thêm hình thức quảng cáo khác ngoài các hình thức quảng cáo có sẵn ở trên.
Nút ‘Thêm sản phẩm’ : hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp thêm sản phẩm quảng cáo trong cùng một hồ sơ.
Sau khi nhập xong, click vào checkbox “Đồng ý” và click vào nút “Chuyển sang bước đính kèm giấy tờ”

Bước 3:
Doanh nghiệp tải lên hệ thống các thành phần hồ sơ

Tải thành phần hồ sơ

Những trường có dấu (*) là thành phần bắt buộc,nhất là đối vơi số công bố phải nhập cả số và có file đính kèm (ví dụ: 00009/2014/ATTP-TC). Ngoài ra có phần “Danh mục khác” để hỗ trợ doanh nghiệp đính kèm giấy tờ ngoài những giấy tờ bắt buộc trên. Sau khi đính kèm giấy tờ đúng đầy đủ, click nút “Xem lại hồ sơ” để chuyển sang bước xem lại hồ sơ.

Bước 4:
Doanh nghiệp xem lại nội dung hồ sơ và nhập số giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Xem lại và nhập số đơn

Doanh nghiệp click tên thành phần hồ sơ để xem lại thành phần, nhập số cho giấy đăng ký và click nút “Lưu hoàn thành hồ sơ” để chuyển sang bước Nộp hồ sơ.

Bước 5:
Doanh nghiệp in nội dung giấy đăng ký và nộp hồ sơ

 

Xem lại hồ sơ

Doanh nghiệp click vào biểu tượng pdf để in đơn đăng ký xác nhận nội dung, sau đó tích hợp chữ ký số hoặc đóng dấu để nộp bản scan giấy đăng ký lên hệ thống.
Doanh nghiệp click nút "Tải lên đơn đăng ký quảng cáo" để nộp giấy đăng ký đã có chữ ký lên hệ thống
Doanh nghiệp click nút "Nôp hồ sơ" để gửi hồ sơ lên hệ thống và có thể nộp giấy đăng ký có chữ ký trước khi cục ATTP tiếp nhận hồ sơ.

Bước 6:
Doanh nghiệp nộp giấy đăng ký quảng cáo có chữ ký để hoàn thành hồ sơ

Tải giấy xác nhận

Để hoàn thành việc nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải tải giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có chữ ký của doanh nghiệp. Hệ thống chấp nhận cho doanh nghiệp tải lên file có định dạng pdf, dung lượng dưới 20 Mb.
Sau khi nộp giấy đăng ký, doanh nghiệp click nút "Nộp hồ sơ" để hoàn thành.


Hướng dẫn chuyển đổi định dạng video

Nội dung: Phần mềm chuyển đổi định dạng trong video hướng dẫn có tại địa chỉ www.avs4you.com.

Xem tiếp: Hướng dẫn nộp phí thẩm định trực tuyến