Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công qua mạng


      Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế tại công văn số 1094/BYT-TCCB ngày 12/02/2015 về việc triển khai thí điểm Đề án xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với Viện chiến lược và Chính sách y tế xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cục. Kính đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công qua mạng điền các thông tin vào mẫu phiếu (đính kèm) để ngày càng cải thiện chất lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cục.


     Phiếu trả lời xin gửi về địa chỉ mail: deandoluong@gmail.com

     Trân trọng./.1. Công văn trưng cầu ý kiến doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến
2. Phiếu trưng cầu ý kiến doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến
3. Phiếu đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến