Thống kê

  • 200Tổng số hồ sơ đang chờ xử lý:
  • 2Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận:
  • 1237Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung:
  • 8329Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: