Thống kê

  • 126Tổng số hồ sơ đang chờ xử lý:
  • 0Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận:
  • 930Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung:
  • 6387Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: