Thống kê

  • 175Tổng số hồ sơ đang chờ xử lý:
  • 5Tổng số hồ sơ chưa tiếp nhận:
  • 1360Tổng số hồ sơ đang chờ bổ sung:
  • 8718Tổng số hồ sơ đã trả kết quả: